SAVJETOVANJE S GRAĐEVINSKOM DOKUMENTACIJOM

GRAĐEVINSKA KNJIGA

Što je Građevinska knjiga?

Količine stvarno izvedenih radova za naplatu radova dokazuju se Građevinskom knjigom, odnosno dokaznicom mjera i obračunskim nacrtima. Privremenu mjesečnu situaciju ili okončanu situaciju za naplatu izvršenih radova i usluga, a koje sadrže troškovnik izvedenih radova, nije moguće izraditi bez prethodno izrađene Građevinske knjige. Sukladno pravilima struke, Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi. Građevinska knjiga je dokument koji transparentno dokazuje količine izvedenih radova, koje se radi naplate množe sa jediničnom cijenom po jedinici mjere (m1, m2, m3, kg, lit, kom, i slično). Za obračun količina radova u građevinskoj knjizi – dokaznici mjera koriste se upute dane u građevinskim normativima. Upute se odnose na jedinicu mjere i uvjete rada.

U građevinsku knjigu upisuju se točni podaci o izmjenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova. U pravilu, u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice. Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da svaka stavka iz troškovnika ima svoj zasebni list. Po završnom konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju naručitelju. Podatke za građevinsku knjigu zajednički prikupljaju nadzorni inženjer i izvoditelj radova, te krajem mjeseca upisuju količine radova izvršene u tom mjesecu sa računskom dokaznicom tih količina i potpisuju vjerodostojnost tih podataka. 

 

IZRADA PISANIH IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA

Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na građevini.

Pisana izjava izvođača sadrži:

– naziv građevine ili njezinog dijela i klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole u skladu s kojom je građevina izgrađena,
– podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB),
– podatke o inženjeru gradilišta odnosno o drugoj odgovornoj osobi koja vodi građenje (ime i prezime),
– popis radova na koje se izjava odnosi te s time u vezi podatke o odgovarajućem glavnom i izvedbenom projektu ili njegovom dijelu kojima su dana tehnička rješenja tih radova i podatke o osobama odgovornim za vođenje tih radova,
– izjavu o udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta za građevinu, te lokacijskih uvjeta,
– izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na upute odnosno tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja građevine s obzirom na izvedeno stanje građevine, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, s uputama o provedbi radnji održavanja,
– podatke o izmjenama tijekom građenja u odnosu na glavni projekt, te podatke o izmjenama i/ili dopunama građevinske dozvole,
– očitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom gradnje, te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine,
– druge značajne podatke, ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, podatke o dokumentu o udruživanju izvođača koji su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje građevine, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl).

Pisana izjava izvođača za građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola ne sadrži podatke iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na građevinsku dozvolu, ali mora sadržavati podatke o glavnom, izvedbenom ili tipskom projektu na temelju kojih su izvedeni radovi o kojima se sastavlja pisana izjava izvođača.

Pravilnik o sadržaju pisane izjave

U Narodnim novinama br. 43 od 4.4.2014. godine objavljen je Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine kojim se propisuje sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine. Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na građevini. Navedeni pravilnik stupio je na snagu osmoga dana od dana objave, a njegovim stupanjem na prestaje važiti čl. 12. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (Nar. nov., br. 108/04).

Što je prilog pisanoj izjavi izvođača?

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale, popis dokaza o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu, popis dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) i popis drugih dokaza uporabljivosti u skladu s posebnim propisom, odnosno druga odgovarajuća dokumentacija predviđena građevinskom dozvolom odnosno posebnim propisom.

UPORABNA DOZVOLA

Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom zakonu, tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva. Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole prilažu se:

  •  fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta,
  • podaci o sudionicima u gradnji,
  • pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,
  • završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine,
  • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt),
  • geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova,
  • izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt) i
  • energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.

Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine, u svrhu utvrđivanja da li je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom.
Prije izdavanja uporabne dozvole provodi se očevid na licu mjesta.

EGRAĐEVINSKI DNEVNIK

Nova e-usluga eGrađevinski dnevnik (https://egd.mpgi.hr/login) u funkciji je od 1. siječnja 2022. godine, a njome građevinski sektor od 1. siječnja 2023. godine prelazi na nova pravila rada, naime, gradilišta se digitaliziraju, pa za sve sudionike ključna postaje nova platforma za digitalno vođenje procesa gradnje.
Usluga predstavlja veliku pomoć ovlaštenim stručnim osobama i onima koji vode građenje, ali i investitorima jer napokon mogu digitalno pratiti proces građenja od prijave početka građenja do procesa tehničkog pregleda izgrađene građevine, odnosno izdavanja uporabne dozvole.
Scroll to Top