ETAŽNI ELABORAT

Što je etažiranje?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, te njegovo upisivanje u zemljišne knjige koje su jedini pravni dokaz o vlasništvu nekretnine.

Zašto provesti etažiranje?

Vlasnik stana u neetažiranoj zgradi, vlasnik je jednog nedefiniranog dijela te zgrade.Svakom suvlasniku zgrade, osim stana, pripada i udio u zajedničkim prostorijama zgrade (podrum, drvarnica, stubišta, hodnici, tavan) i dio zemljišta na kojem je izgrađena zgrada. Ukoliko zgrada nije etažirana, neće biti potpuno jasno koji je dio zgrade i u kakvom je udjelu u nečijem vlasništvu.

Kako provesti etažiranje?

Etažnim elaboratom odnosno planom posebnih dijelova zgrade, grafički se i tekstualno određuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, pripadajući sporedni dijelovi te udjeli pojedinih suvlasnika u vlasništvu nad zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Prilikom izrade elaborata potrebno je precizno izmjeriti izvedeno stanje predmetne građevine, iscrtati i izračunati neto korisne površine, nakon čega se izrađuje prijedlog upisa posebnih dijelova građevine za kojeg je potrebno očitavanje svih suvlasnika. Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se upisom u zemljišnu knjigu kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine. Elaborat etažiranja izrađuje se prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).

Što je projektiranje?

Projektiranje je skup poslova uz pomoć kojih se izrađuje projekt unutar zakonskih okvira prema Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji te poslovi definirani prikupljanjem cjelokupne dokumentacije u svrhu izgradnje neke nekretnine.Svaka nekretnina treba proći kroz više faza prije nego što se dozvoli gradnja, a razlikujemo tri vrste projekata:

 • Idejni projekt
 • Glavni projekt
 • Izvedbeni projekt

Idejnim projektom uspostavljaju se temeljna tehnička i funkcionalna rješenja za predmetni objekt. Idejni projekt mora sadržavati podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa sukladno posebnim propisima. Predstavlja osnovu za izradu elaborata za ishođenje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima gradnje. Okvir je za usklađenje namjera i želja Investitora sa urbanističkim uvjetima.

Glavni projekt izrađuje se prema Idejnom projektu, a po dobivenoj lokacijskoj dozvoli. Glavni projekt se (ovisno o vrsti objekta) sastoji od geodetskog, arhitektonskog, građevinskog (konstrukterskog te hidroinstalacija), elektrotehničkog i strojarskog projekta, elaborata zaštite od požara, elaborata zaštite na radu, elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom ovisno, te od troškovnika radova. Navedeni projekti moraju biti međusobno usklađeni, a njima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuju uvjeti koje određena građevina mora zadovoljavati.

Izvedbeni projekt predstavlja osnovu za početak gradnje objekta.

Što je postupak legalizacije?

Postupak legalizacije započinje podnošenjem zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju nadležnom upravnom odjelu koji izdaje akte za gradnju na području na kojem se građevina nalazi (Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, NN br. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19). Zahtjevu je potrebno priložiti određenu dokumentaciju koja ovisi o kategoriji u koju građevina pripada.Sve su građevine razvrstane u 4 kategorije prema složenosti i veličini i to cijele građevine, a ne samo njenog nelegalnog dijela.

 • Zahtjevna zgrada – svaka građevina površinom veća od 400 m², građevine namijenjene isključivo poljoprivrednoj djelatnosti površinom veće od 1000 m² te sve zgrade javne namjene bez obzira na površinu
 • Manje zahtjevna zgrada – svaka građevina koja površinom nije veća od 400 m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 1000 m²
 • Jednostavna zgrada – svaka građevina koja površinom nije veća od 100 m² i građevina namijenjena isključivo poljoprivrednoj djelatnosti koja površinom nije veća od 400 m²
 • Pomoćna zgrada – građevina u funkciji osnovne zgrade, garaža, sušara, vrtna kućica, zimska kuhinja itd., koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m²

Što je nezakonito izgrađena građevina?

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011.g., na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.Ako prostornim planom ili odlukom nadležnog tijela za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

Legalizacija nezakonito sagrađenog objekta

 • Gradnja bez dozvole trajno devastira prostor i predstavlja gubitak za cijelu zajednicu.
 • Legalna gradnja povećava sigurnost i vrijednost vaše nekretnine te omogućava kvalitetno prostorno planiranje naselja.
 • Samo legalnom gradnjom možete aplicirati za bespovratna sredstva iz EU fondova!

Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada definirano je posebnim propisom na razini RH Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama koji je donesen u srpnju 2012. godine.

Kada legalizacija nije dopuštena?

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako je izgrađena:

 • na međi sa drugom građevnom česticom planiranom za građenje zgrade ako na pročelju koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za prozračivanje, balkon, loggiu i sl.) ili istak koji prelazi na drugu građevnu česticu,
 • kao sklop trajno povezan s tlom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korištenja (baraka i sl.).
Što je rješenje o izvedenom stanju?

Nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju. Postupak za donošenje rješenja o izvedenom stanju pokreće se na zahtjev stranke koji se predaje nadležnom upravnom tijelu. 

Scroll to Top