TRIMA BUILDING INŽENJERING

Savjetovanje u izvođenju radova

TRIMA BUILDING inženjering je novoosnovana tvrtka koja je oko sebe okupila renomirane stručnjake iz područja graditeljstva sa višegodišnjim stažem kako bi svojim klijentima pružili sveobuhvatne i kvalitetne usluge pripreme i obrade građevinske dokumentacije prije početka građenja, u toku izvođenja radova i nakon izvršenih građevinskih radova.

Energetsko certificiranje

Ako ste vlasnik zgrade, prije izdavanja uporabne dozvole, prodaje ili najma dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje ovlaštene od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 Energetski certifikat zgrade, odnosno njezina posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin poseban dio za koji je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

  • zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  • privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  • stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
  • slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Etažni elaborat

Što je etažiranje?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, te njegovo upisivanje u zemljišne knjige koje su jedini pravni dokaz o vlasništvu nekretnine.

Kako provesti etažiranje?

Etažnim elaboratom odnosno planom posebnih dijelova zgrade, grafički se i tekstualno određuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, pripadajući sporedni dijelovi te udjeli pojedinih suvlasnika u vlasništvu nad zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Prilikom izrade elaborata potrebno je precizno izmjeriti izvedeno stanje predmetne građevine, iscrtati i izračunati neto korisne površine, nakon čega se izrađuje prijedlog upisa posebnih dijelova građevine za kojeg je potrebno očitavanje svih suvlasnika. Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se upisom u zemljišnu knjigu kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine. 

Etažni elaborat

Što je etažiranje?

Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, te njegovo upisivanje u zemljišne knjige koje su jedini pravni dokaz o vlasništvu nekretnine.

Kako provesti etažiranje?

Etažnim elaboratom odnosno planom posebnih dijelova zgrade, grafički se i tekstualno određuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, pripadajući sporedni dijelovi te udjeli pojedinih suvlasnika u vlasništvu nad zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Prilikom izrade elaborata potrebno je precizno izmjeriti izvedeno stanje predmetne građevine, iscrtati i izračunati neto korisne površine, nakon čega se izrađuje prijedlog upisa posebnih dijelova građevine za kojeg je potrebno očitavanje svih suvlasnika. Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine uspostavlja se upisom u zemljišnu knjigu kao pravo povezano s određenim suvlasničkim dijelom te nekretnine. Elaborat etažiranja izrađuje se prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12).

Savjetovanje s građevinskom dokumentacijom

Što je Građevinska knjiga?

Količine stvarno izvedenih radova za naplatu radova dokazuju se Građevinskom knjigom, odnosno dokaznicom mjera i obračunskim nacrtima. Sukladno pravilima struke, Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi. 

IZRADA PISANIH IZJAVA IZVOĐAČA O IZVEDENIM RADOVIMA – Pisanu izjavu izvođača daju svi izvođači koji su sudjelovali u građenju, odnosno izvodili pojedine radove nakon što završe s izvođenjem radova na građevini.

EGRAĐEVINSKI DNEVNIK – Usluga predstavlja veliku pomoć ovlaštenim stručnim osobama i onima koji vode građenje, ali i investitorima jer napokon mogu digitalno pratiti proces građenja.

POMOĆ PRI DOBIVANJU UPRAVNE DOZVOLE – Izgrađenu odnosno rekonstruiranu građevinu možete početi koristiti, staviti u pogon te se za nju može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti, tek nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola.

Scroll to Top